Υπόθεση T-762/19: Προσφυγή της 8ης Νοεμβρίου 2019 – Rio Tinto European Holdings κ.λπ. κατά Επιτροπής