Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/598 (2020. gada 14. decembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par riska pakāpju piešķiršanu specializētās kreditēšanas riska darījumiem (Dokuments attiecas uz EEZ)