Mål F-143/15: Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 18 juli 2016 – Dietrich mot parlamentet (Personalmål — Kontraktsanställd — Förtida uppsägning av kontraktet — Datum då meddelandet om uppsägning löper ut — Suspension av meddelandet om uppsägning — Nytt datum då meddelandet om uppsägning löper ut — Rättsakt som inte går vederbörande emot — För sent ingivet klagomål — Invändning om rättegångshinder — Uppenbart att talan ska avvisas — Artikel 83 i rättegångsreglerna)