Решение (ЕС) 2016/202 на Съвета от 12 февруари 2016 година за определяне на позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета по СИП, създаден с Временното споразумение за икономическо партньорство между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и страната по споразумението Централна Африка, от друга страна, във връзка с приемането на процедурния правилник на Комитета по СИП