Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1643 z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do okresów zatwierdzenia substancji czynnych: fosforek wapnia, benzoesan denatonium, haloksyfop-P, imidachlopryd, pencykuron i zeta-cypermetryna (Tekst mający znaczenie dla EOG)