Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1643 της Επιτροπής της 5ης Νοεμβρίου 2020 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά τις περιόδους έγκρισης των δραστικών ουσιών φωσφορούχο ασβέστιο, βενζοϊκό δενατόνιο, haloxyfop-P, imidacloprid, pencycuron και zeta-cypermethrin (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)