Rectificatie van Verordening (EU) nr. 765/2010 van de Commissie van 25 augustus 2010 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van chloorthalonil, clothianidin, difenoconazool, fenhexamide, flubendiamide, nicotine, spirotetramat, thiacloprid en thiamethoxam in of op bepaalde producten (PB L 226 van 28.8.2010)