Rezolucija Europskog parlamenta od 18. rujna 2019. o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF/2019/000 TA 2019 – Tehnička pomoć na inicijativu Komisije) (COM(2019)0290 – C9-0026/2019 – 2019/2036(BUD))