1993 m. liepos 19 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1969/93, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistikos nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo