Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1969/93 του Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο