Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3065/90 της Επιτροπής της 24ης Οκτωβρίου 1990 περί καθορισμού των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση