Становище на Консултативния комитет по ограничителни практики и господстващо положение от 26 юни 2020 г. относно проекторешение по дело № 71480 — Telenor 2020/C 292/04