Vec C-264/14: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 22. októbra 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Högsta förvaltningsdomstolen – Švédsko) – Skatteverket/David Hedqvist (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Spoločný systém dane z pridanej hodnoty (DPH) — Smernica 2006/112/ES — Článok 2 ods. 1 písm. c) a článok 135 ods. 1 písm. d) až f) — Služby za protihodnotu — Výmena virtuálnej meny „bitcoin“ za tradičné meny — Oslobodenie od dane)