Zaak C-264/14: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 22 oktober 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Högsta förvaltningsdomstol — Zweden) — Skatteverket/David Hedqvist [Prejudiciële verwijzing — Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (btw) — Richtlijn 2006/112/EG — Artikelen 2, lid 1, onder c), en 135, lid 1, onder d), tot en met f) — Diensten onder bezwarende titel — Inwisselen van de virtuele valuta „bitcoin” tegen traditionele valuta’s — Vrijstelling]