Mål C-167/20 P: Överklagande ingett den 22 april 2020 av WD av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 12 februari 2020 i mål T-320/18, WD mot EFSA