Υπόθεση C-144/19 P: Αναίρεση που άσκησε στις 20 Φεβρουαρίου 2019 η Lupin Ltd κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (ένατο τμήμα) στις 12 Δεκεμβρίου 2018 στην υπόθεση T-680/14, Lupin κατά Επιτροπής