Υπόθεση C-281/18 P: Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 31ης Οκτωβρίου 2019 – Repower AG κατά Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), repowermap.org (Αίτηση αναιρέσεως – Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Διαδικασία για την κήρυξη ακυρότητας – Ανάκληση της πρωτοβάθμιας αποφάσεως του τμήματος προσφυγών με την οποία απορρίφθηκε εν μέρει η αίτηση κηρύξεως ακυρότητας του λεκτικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης REPOWER)