Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.7924 — Bell AG / Coop Group / H.L. Verwaltungs-GmbH) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)