Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.9656 — CD&R/Anixter) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 46/02