Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.7912 — Fluor/Stork) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)