Εκτελεστική απόφαση (EE) 2020/726 της Επιτροπής της 27ης Μαΐου 2020 σχετικά με την απόρριψη αίτησης προστασίας ονομασίας ως γεωγραφικής ένδειξης σύμφωνα με το άρθρο 97 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [Commune de Champagne (ΠΓΕ)] [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2020) 3323] (Το κείμενο στη γαλλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)