Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.9529 — BC Partners / Vista Equity Partners / Advanced Computer Software Group) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2019/C 352/07