Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/2097 (2015. gada 26. oktobris) par Integrētās oglekļa novērošanas sistēmas Eiropas pētniecības infrastruktūras konsorcija (ICOS ERIC) izveidi (Dokuments attiecas uz EEZ)