Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2097 на Комисията от 26 октомври 2015 година за създаване на консорциум за европейска научноизследователска инфраструктура Интегрирана система за наблюдение на въглерода (ICOS ERIC) (Текст от значение за ЕИП)