Πληροφορίες σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή συμφωνίας για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Κροατίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο