Επικίνδυνες ουσίες — Κατάλογος των αποφάσεων αδειοδότησης που έλαβαν τα κράτη ΕΖΕΣ του ΕΟΧ σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017