Apvienotās lietas no C-278/07 līdz C-280/07: Tiesas (otrā palāta) 2009. gada 29. janvāra spriedums ( Bundesfinanzhof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Hauptzollamt Hamburg-Jonas / Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb GmbH & Co ( Regula (EK, Euratom ) Nr. 2988/95 — Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzība — 3. pants — Eksporta kompensācijas atgūšana — Noilguma termiņa noteikšana — Pārkāpumi, kas ir izdarīti pirms Regulas Nr. 2988/95 stāšanās spēkā — Dalībvalsts vispārējās civiltiesībās paredzēta noilguma norma )