Поправка на Известие на Комисията — Насоки за изпълнението на работната програма във връзка с Регламента за единната цифрова платформа за периода 2019—2020 т. (ОВ C 257, 31.7.2019 г.)