Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση COMP/M.6304 — Carlyle/Gores Broadband) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ