Nõukogu seisukoht (EL) nr 5/2010 esimesel lugemisel eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb meritsi ja siseveeteedel reisijate õigusi ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 Nõukogu poolt vastu võetud 11. märtsil 2010 (EMPs kohaldatav tekst)