Θέση (ΕΕ) αριθ. 5/2010 του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 11 Μαρτίου 2010 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)