Sag T-417/16: Rettens dom af 12. september 2019 – Achemos Grupė og Achema mod Kommissionen (Statsstøtte – støtte til fordel for Klaipėdos Nafta med henblik på opførelse og forvaltning af en LNG-terminal i havnen i Klaipėda – afgørelse, hvorved støtten erklæres forenelig med det indre marked – artikel 106, stk. 2, TEUF – artikel 107, stk. 3, litra c), TEUF – afgørelse om ikke at gøre indsigelse – forsyningssikkerhed – tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse)