Spojené veci C-293/13 P a C-294/13 P: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 24. júna 2015 – Fresh Del Monte Produce, Inc.,/Európska komisia, Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG (C-293/13 P), Európska komisia/Fresh Del Monte Produce, Inc., Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG (C-294/13 P) (Odvolanie — Hospodárska súťaž — Kartely — Európsky trh s banánmi — Koordinácia v stanovení referenčných cien — Pojem „hospodárska jednotka“ tvorená dvoma spoločnosťami — Pojem „rozhodujúci vplyv“ — Pripísateľnosť správania jednej spoločnosti druhej — Skreslenie dôkazov — Dôkazné bremeno — Zásada in dubio pro reo — Pojem „jediné a pokračujúce porušenie“ — Pojem „zosúladený postup“ — Pojem „porušenie z hľadiska cieľa“ — Podniky, ktoré sú členmi kartelu — Oznámenie informácií Komisii — Právna povinnosť — Rozsah — Právo nevypovedať vo svoj neprospech — Vedľajší účastník konania v prvostupňovom konaní — Vzájomné odvolanie — Prípustnosť)