Põllukultuuride statistika ***I Euroopa Parlamendi 19. veebruari 2009 . aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus põllukultuuride statistika kohta (KOM(2008)0210 – C6-0179/2008 – 2008/0079(COD))