Υπόθεση C-228/16 P: Αναίρεση που άσκησε στις 22 Απριλίου 2016 η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ) κατά της αποφάσεως του Γενικό Δικαστήριου (τέταρτο τμήμα) που εκδόθηκε στις 9 Φεβρουαρίου 2016 στην υπόθεση T-639/14, Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ) κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής