Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 17ης Μαρτίου 2015$