Υπόθεση C-497/19: Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 6ης Νοεμβρίου 2019 [αίτηση του Audiencia Provincial de Zaragoza (Ισπανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Ibercaja Banco, SA κατά SO, TP