Дело C-527/12: Решение на Съда (пети състав) от 11 септември 2014 г.  — Европейска комисия/Федерална република Германия (Неизпълнение на задължения от държава членка — Държавни помощи, несъвместими с вътрешния пазар — Задължение за възстановяване — Член 108, параграф 2 ДФЕС — Регламент (ЕО) № 659/1999 — Член 14, параграф 3 — Решение на Комисията — Мерки, които държавите членки трябва да вземат)