Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/1223 της Επιτροπής, της 25ης Ιουλίου 2016, για την τροποποίηση της απόφασης 2011/30/ΕΕ σχετικά με την ισοδυναμία των συστημάτων δημόσιας εποπτείας, διασφάλισης ποιότητας, ερευνών και κυρώσεων ορισμένων τρίτων χωρών για τους ελεγκτές και τις ελεγκτικές οντότητες, καθώς και για μεταβατική περίοδο για τις δραστηριότητες ελέγχου των ελεγκτών και των ελεγκτικών οντοτήτων ορισμένων τρίτων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2016) 4637] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)$