Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7746 — Teva/Allergan Generics) (Текст от значение за ЕИП)