81/247/ΕΟΚ: Απόφαση τής Επιτροπής τής 15ης Απριλίου 1981 περί περατώσεως τής διαδικασίας αντιντάμπινγκ σχετικά μέ τίς εισαγωγές αεροστεγών συμπιεστών καταγομένων από τή Βραζιλία, τήν Ισπανία, τήν Ουγγαρία, τήν Ιαπωνία καί τή Σιγκαπούρη