Lieta C-264/06: Tiesas (astotā palāta) spriedums 2007. gada 19. aprīlī — Eiropas Kopienu Komisija/Luksemburgas Lielhercogiste (Valsts pienākumu neizpilde — Regula (EK) Nr. 261/2004 — 16. panta 3. punkts — Kompensācija un atbalsts pasažieriem — Vajadzīgie pasākumi)