Vec C-521/11: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z  11. júla 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof — Rakúsko) — Amazon.com International Sales Inc., Amazon EU Sàrl, Amazon.de GmbH, Amazon.com GmbH, v likvidácii, Amazon Logistik GmbH/Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH (Aproximácia právnych predpisov — Duševné vlastníctvo — Autorské práva a s nimi súvisiace práva — Výlučné právo rozmnožovania — Smernica 2001/29/ES — Článok 5 ods. 2 písm. b) — Primeraná kompenzácia — Uplatnenie poplatku za rozmnoženinu na súkromné použitie, ktorý je určený na financovanie kompenzácie, bez rozdielu, avšak s prípadným právom na vrátenie — Vyplatenie získaných príjmov sčasti nositeľom práv a sčasti spoločenským a kultúrnym zariadeniam — Dvojitá platba poplatku za rozmnoženinu na súkromné použitie v rámci cezhraničných transakcií)