Дело C-521/11: Решение на Съда (втори състав) от 11 юли 2013 г. (преюдициално запитване от Oberster Gerichtshof — Австрия) — Amazon.com International Sales Inc., Amazon EU Sàrl, Amazon.de GmbH, Amazon.com GmbH, in Liquidation, Amazon Logistik GmbH/Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH (Сближаване на законодателствата — Интелектуална собственост — Авторско право и сродни права — Изключително право на възпроизвеждане — Директива 2001/29/ЕО — Член 5, параграф 2, буква б) — Справедливо обезщетение — Прилагане без разграничение, но с евентуално запазване на правото на възстановяване на таксата за копиране за лично ползване, предназначена за финансиране на обезщетението — Разпределяне на получените приходи отчасти на притежателите на права и отчасти на социални или културни институции — Повторно заплащане на таксата за копиране за лично ползване при трансгранична сделка)