Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1729 της Επιτροπής, της 15ης Νοεμβρίου 2018, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 206/2009 όσον αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στις αφίσες για τους ταξιδιώτες και το ευρύ κοινό σχετικά με ορισμένες αποστολές προϊόντων ζωικής προέλευσης σε ποσότητες για προσωπική χρήση (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)