Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.9372 — EPH / AES Ballylumford / AES Kilroot Power) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)