Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3806/89 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 1989 περί καθορισμού του ποσού της ενισχύσεως στον τομέα των ελαιούχων σπόρων