Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 968/2007 της Επιτροπής, της 17ης Αυγούστου 2007 , όσον αφορά τη συμβολή της Κοινότητας στις δαπάνες αναδιάρθρωσης και μετατροπής που προβλέπεται στον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 κατά την αμπελουργική περίοδο 2007/08