Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8384 — Carlyle/CITIC/McDonald’s/McDonald’s China) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП. )