Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 4251/88 του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1988 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 354/79 περί των γενικών κανόνων για την εισαγωγή οίνων, χυμών και γλευκών σταφυλής